BerichtenIE

Bijblad IE 1984 / 08

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Het Europees Octrooi Bureau — examen.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 63. President Rechtbank 's-Hertogenbosch, 11 feJbru-ari 1983, Adverkit International/Brabant Pers (eiseres was op de hoogte van het gebruik te goeder trouw door een derde van de aanduiding " Ad-Builder"; daarom is het aannemeli...

BerichtenIE 1984/08
1
Bijblad IE 1984 / 08