BerichtenIE

Bijblad IE 1969 / 08

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
België bekrachtigt het Benelux-merkenverdrag. — Groot-Brittannië bekrachtigt drie verdragen inzake de industriële eigendom. —• Laos zegt het Unieverdrag op. — Roemenië bekrachtigt drie verdragen inzake de industriële eigendom. — Witrusland bekrachtigt het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — Marokko zegt de Overeenkomst tot oprichting van het Internationaal Octrooi Instituut op. — Personeel. — Wijzi...

BerichtenIE 1969/08
1
Bijblad IE 1969 / 08