of filter op
1615 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 1971 / 06

Bijblad IE 1971 / 06

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van tentoonstellingen. — Octrooi-Informatiedienst voorheen NIDER.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 51. Hof 's...

PDF
BerichtenIE 1971 / 05

Bijblad IE 1971 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Artikel.
Ir G. J. KOELEWIJN en Mr E. VAN WEEL, De Conferentie van Straatsburg van 1...

PDF
BerichtenIE 1971 / 04

Bijblad IE 1971 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
België bekrachtigt het Benelux-modellenverdrag. — Denemarken, Noorwegen en Zwitserland bekrachtigen de Classificatie-Overeenkomst van Locarno. — Marokko bekrachtigt de tekst van Nice van de Merkeno...

PDF
BerichtenIE 1971 / 03

Bijblad IE 1971 / 03

INHOUD VAN DE2E AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Statistiek van verzoeken om vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 1 januari 1971. — Nederland ondertekent het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — ...

PDF
BerichtenIE 1971 / 02

Bijblad IE 1971 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Wijziging van de samenstelling der centrale afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van octrooigemachtigden. — Statistiek van V...

PDF
BerichtenIE 1971 / 01

Bijblad IE 1971 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooiwet. — Nederland en internationale organisaties inzake de industriële eigendom. — T...

PDF
BerichtenIE 1970 / 13

Bijblad IE 1970 / Register

1970 Register

PDF
BerichtenIE 1970 / 12

Bijblad IE 1970 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Het noemen van literatuur die tussen de voorrangs- en de indieningsdatum van een aanvrage is gepubliceerd, in de mededeling
(M 6, 7). — Erkenning van een tentoonstelling. — Adreswijziging van het Me...

PDF
BerichtenIE 1970 / 11

Bijblad IE 1970 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Erkenningen van tentoonstellingen. Personeel. — Prijsverhoging van periodieken.
>
Artikelen.
Dr Ir P. C. HENRIQUEZ, Toekomstverwachtingen t.a.v. ontwikkelingen in het octrooiwezen en de consequenties ...

PDF
BerichtenIE 1970 / 10

Bijblad IE 1970 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad. — Register van octrooigemachtigden.
Artikel.
Prof. Mr J. M. POLAK, Collectieve merken (blz. 242/6).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke ...

PDF
BerichtenIE 1970 / 08-09

Bijblad IE 1970 / 08-09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Vermelding van voorrang op openbaar te maken octrooiaanvragen, resp. octrooischriften. — De Benelux en de Merkenovereenkomst.
— Wijziging van de verschillende rechten, verschuldigd voor de internati...

PDF
BerichtenIE 1970 / 07

Bijblad IE 1970 / 07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad.
van een tentoonstelling.
— Register van octrooigemachtigden. — Erkenning
Necrologie.
In memoriam Dr A. KOERTS, door Ir G. F. DE WIT (...

PDF
BerichtenIE 1970 / 06

Bijblad IE 1970 / 06

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Nadere wijziging in de werkzaamheden van het Merkenbureau. — Hongarije en Zwitserland bekrachtigen de Stockholmse tekst
van de Merkenovereenkomst. — Wijziging van de samenstelling der centrale afdel...

PDF
BerichtenIE 1970 / 05

Bijblad IE 1970 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Afscheid van Ir J. A. H. RAVOO.
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Benoeming tot Ondervoorzitter van de Octrooiraad. — Vervanging van de Voorzitter van de
Octrooiraad. — Personeel. — Herbenoeming van ee...

PDF
BerichtenIE 1970 / 04

Bijblad IE 1970 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING*
In memoriam Mr J. W. DIJCKMEESTER, door Ir A. J. VAN DER HOEVE (blz. 77).
Officiële mededelingen.
Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. — Het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie
voo...

PDF
BerichtenIE 1970 / 03

Bijblad IE 1970 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
De Herziene Overeenkomst inzake het Internationaal Octrooi Instituut. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.
— Personeel. — Benoeming van buitengewone leden. — Herbenoeming van een ...

PDF
BerichtenIE 1970 / 02

Bijblad IE 1970 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen,
Statistiek van verzoeken tot vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 1 januari 1970.
— Mededelingen in verband met de inwerkingtreding van de Benelux-Merkenwe...

PDF
BerichtenIE 1970 / 01

Bijblad IE 1970 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Lijst van gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooiwet.
— Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid. — Examen voor o...

PDF
BerichtenIE 1969 / 13

Bijblad IE 1969 / Register

1969 Register

PDF
BerichtenIE 1969 / 12

Bijblad IE 1969 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Samenvatting van de nieuwe richtlijnen voor de behandeling van octrooiaanvragen krachtens de artikelen 23 en 24 der Rijksoctrooiwet. — Zweden bekrachtigt verdragen inzake de industriële eigendom. —...

PDF
BerichtenIE 1969 / 11

Bijblad IE 1969 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Israël bekrachtigt verdragen inzake de industriële eigendom — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Necrologieë...

PDF
BerichtenIE 1969 / 10

Bijblad IE 1969 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Spanje bekrachtigt de Aanvullende Acte van Monaco bij de Modellenovereenkomst, Londense tekst. werkzaamheden van het Merkenbureau. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid. — gemachtigd...

PDF
BerichtenIE 1969 / 09

Bijblad IE 1969 / 09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: Afscheid van Ir H. J. BEVERDAM. Het veertigjarig ambtsjubileum van Ir W. A. J. DE WEERD. Officiële mededelingen. Spanje bekrachtigt het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom....
PDF
BerichtenIE 1969 / 08

Bijblad IE 1969 / 08

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
België bekrachtigt het Benelux-merkenverdrag. — Groot-Brittannië bekrachtigt drie verdragen inzake de industriële eigendom. —• Laos zegt het Unieverdrag op. — Roemenië bekrachtigt drie verdragen in...

PDF
BerichtenIE 1969 / 07

Bijblad IE 1969 / 07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Artikelen.
Mr J. B. VAN BENTHEM, De Octrooiraad en het Merkenbureau in 1968 ...

PDF
BerichtenIE 1969 / 06

Bijblad IE 1969 / 06

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht: gene.
2. Merkenr...

PDF
BerichtenIE 1969 / 05

Bijblad IE 1969 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Afscheid van Dr H. P. TEUNISSEN.
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. van tentoonstellingen.
• Rijkswet industriële eigendom. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning
Jurisprudentie.
a. Re...

PDF
BerichtenIE 1969 / 04

Bijblad IE 1969 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
De Oekraïne bekrachtigt het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — San Marino
en de tekst van Nice van de Merkenovereenkomst. •— Sluiting van het Bureau vo...

PDF
BerichtenIE 1969 / 03

Bijblad IE 1969 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheiding. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid. — Examen voor octrooigemachtigde. — Register van octrooigem...

PDF
BerichtenIE 1969 / 02

Bijblad IE 1969 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Statistiek van verzoeken tot vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 1 januari 1969. — Verlenging van de termijn voor het overleggen van voorrangsbewijzen. —...

PDF
BerichtenIE 1969 / 01

Bijblad IE 1969 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Lijst van gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooi-wet. — Vereisten voor de overdracht van voorrangsrechten. — Indiening va...