of filter op
1615 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 1979 / 03

Bijblad IE 1979 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Statistiek van verzoeken om onderzoek naar de stand van de techniek en v...

PDF
BerichtenIE 1979 / 02

Bijblad IE 1979 / 02

Inhoud van deze aflevering
Mr D. W. F. Verkade treedt tot de redactie toe.
Officiële mededelingen.
Wijziging van de Rijksoctrooiwet en het Octrooireglement. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octro...

PDF
BerichtenIE 1979 / 01

Bijblad IE 1979 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Wijziging van de Rijksoctrooiwet en goedkeuring van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien* — Terinzage-leggürg en bekendmaking van Nederlandse vertalingen van conclusies, behorende bij Europ...

PDF
BerichtenIE 1978 / 13

Bijblad IE 1978 / Register

1978 Register

PDF
BerichtenIE 1978 / 12

Bijblad IE 1978 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Uitslag van het examen voor octrooigemachtigde. — ...

PDF
BerichtenIE 1978 / 11

Bijblad IE 1978 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 45. Rechtbank Rotterdam, 30 januari 1978, Hoff-mann-La Roche/Centrafarm (wie een stof in het verkeer brengt voor de wijze van ...

PDF
BerichtenIE 1978 / 10

Bijblad IE 1978 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Mededelingen over de toepassing van de Rijksoctrooi-wet: LIX. Termijn voor het overleggen van voorrangs-bewijzen en de vermelding van het nummer van de voor-rangsaanvrage en LX. Verlate splitsing va...

PDF
BerichtenIE 1978 / 09

Bijblad IE 1978 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Nederland, België en Luxemburg zeggen de Herziene Overeenkomst betreffende een Internationaal Octrooi Instituut op. — Opzegging van de Overeenkomst voorrechten en immuniteiten van het Internationaal...

PDF
BerichtenIE 1978 / 08

Bijblad IE 1978 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Het Centraalafrikaanse Keizerrijk bekrachtigt het Verdrag industriële eigendom. — Het Centraalafrikaanse Keizerrijk treedt toe tot de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — Portugal tre...

PDF
BerichtenIE 1978 / 07

Bijblad IE 1978 / 07

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Examen voor octrooigemachtigde. — Het Europese Octrooibureau.
Necrologie.
In memoriam Ir C. A. S. Hamelink, door Ir C. B. Los (biz. Ü9).
Artikel.
Mr M, van Empel, Merkenrecht tussen Benelux...

PDF
BerichtenIE 1978 / 06

Bijblad IE 1978 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Postcode.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2.
Modellenrecht
.
Nr ...

PDF
BerichtenIE 1978 / 05

Bijblad IE 1978 / 05

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. - Personeel. - Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad.
Necrologie.
In memoriam G. J. Hulspas, door W. C. A. Gilden (blz. 74/5).
Jurisprudentie.
a. Rechterlij...

PDF
BerichtenIE 1978 / 04

Bijblad IE 1978 / 04

Inhoud van dit nummer
Officiële mededelingen.
Personeel.
Afscheid van Drs F. Oliemans (blz. 58). Afscheid van Ir L. J. van den Berg (blz. 58).
Necrologie.
In memoriam Mr A. C. J. Stork, door Mr E. van Weel (blz. 59).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitsp...

PDF
BerichtenIE 1978 / 03

Bijblad IE 1978 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Statistiek van verzoeken tot vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 31 december 1977. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — ...

PDF
BerichtenIE 1978 / 02

Bijblad IE 1978 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Nederland zegt het Verdrag formaliteiten voor octrooiaanvragen op. — Luxemburg bekrachtigt het Verdrag eenmaking octrooirecht. — Wijziging van de door de Octrooiraad gebruikte landencode — Personeel...

PDF
BerichtenIE 1978 / 01

Bijblad IE 1978 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Mededelingen over de toepassing van de Rijksoctrooiwet (blz. 2-3). — Mededeling over de toepassing van de Rijksoctrooiwet LVIII: Richtlijn inzake de meeteenheden. — Het Verdrag tot samenwerking inza...

PDF
BerichtenIE 1977 / 13

Bijblad IE 1977 / Register

1977 Register

PDF
BerichtenIE 1977 / 12

Bijblad IE 1977 / 12

Inhoud van deze aflevering
Uittreding van Ir C. M. R. Davidson uit de redactie.
Ir L. W. Kooy treedt tot de redactie toe.
Bij het aftreden van Mr J. B. van Benthem, door
Ir J. Dekker (blz. 302/3).
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van ee...

PDF
BerichtenIE 1977 / 11

Bijblad IE 1977 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Het Europese Octrooibureau van start. — Koninklijke
onderscheiding. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr88. Hof's-Hertogenbosch...

PDF
BerichtenIE 1977 / 10

Bijblad IE 1977 / 10

Inhoud van deze aflevering
Mededeling van de redactie.
De vormgeving van het Bijblad (blz. 254).
Necrologie. v
Aan de nagedachtenis van Mejuffrouw H. J. Dijk,
door W. C. A. GUden (blz. 254).
Officiële mededelingen.
Mededeling over de toepassing van de Ri...

PDF
BerichtenIE 1977 / 09

Bijblad IE 1977 / 09

Inhoud van dit nummer
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 66. Hof Amsterdam, 18 maart 1976, Coulter/
Lameris (President: partijen hebben tegenstrijdige
desk...

PDF
BerichtenIE 1977 / 08

Bijblad IE 1977 / 08

Inhoud van dit nummer
Afscheid van de heer P. J. M. Geenen (blz. 186).
Necrologie.
In memoriam Dr J. G. Frielink, door Ir N. Rusting
(blz. 186).
Officiële mededelingen.
Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien
treedt op 7 oktober 1977 in we...

PDF
BerichtenIE 1977 / 06-07

Bijblad IE 1977 / 06-07

Afscheid van Ir J. J. Hillen.
Officiële mededelingen.
Groot-Brittannië en Zwitserland bekrachtigen het
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien. —
Buitenlandse onderscheiding. — Personeel. — Benoeming
van een buitengewoon lid van de Octrooira...

PDF
BerichtenIE 1977 / 05

Bijblad IE 1977 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING. Officiële mededelingen. Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Aansluitingen bij het Verdrag tot bescherming van de i...
PDF
BerichtenIE 1977 / 04

Bijblad IE 1977 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de
Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Statistiek van verzoeken tot voo...

PDF
BerichtenIE 1977 / 03

Bijblad IE 1977 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Necrologie.
Ter nagedachtenis aan Ir J. SIPEBS, door Drs C. R. VAN DER PAARDT (blz. 66).
Officiële mededelingen
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Erkenn...

PDF
BerichtenIE 1977 / 02

Bijblad IE 1977 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde. — Erkenning van tentoonstellingen.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 13. Hof Amsterdam, 17...

PDF
BerichtenIE 1977 / 01

Bijblad IE 1977 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Mededelingen over de toepassing van de Rijksoctrooiwet. — Opzeggingen van het Verdrag formaliteiten voor octrooiaanvragen.
— Suriname blijft aangesloten bij het Verdrag industriële eigendom. — Perso...

PDF
BerichtenIE 1976 / 13

Bijblad IE 1976 / Register

1976 Register

PDF
BerichtenIE 1976 / 12

Bijblad IE 1976 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
De Bondsrepubliek Duitsland bekrachtigt het Verdrag Europese octrooien. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
— Orde van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. O...

PDF
BerichtenIE 1976 / 11

Bijblad IE 1976 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
In memoriam Mr J. PETERS (blz. 290).
Officiële mededelingen.
Mr W. L. HAARDT benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof. — België zegt het Verdrag formaliteiten
voor octrooiaanvragen op. — Mexico treedt...

PDF
BerichtenIE 1976 / 10

Bijblad IE 1976 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Ghana, Libië, Mauretanië en Mauritius treden toe tot het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Libië, Mauretanië,
Mauritius en Qatar treden toe tot de Wereldorganisatie voor de intellec...

PDF
BerichtenIE 1976 / 09

Bijblad IE 1976 / 09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Octrooirecht in Suriname. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
tigde. — De registers van het Bijblad bij De Industriële Eigendom.
Uitslag van het examen voor octrooigemach-
Jurisprudentie....

PDF
BerichtenIE 1976 / 08

Bijblad IE 1976 / 08

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Afscheid van Ir G. J. KOELEWIJN (blz. 194).
Officiële mededelingen.
De Bondsrepubliek Duitsland bekrachtigt het Verdrag samenwerking octrooien. — Griekenland bekrachtigt het Verdrag industriële
eigendom, Stockholmse tekst. ...

PDF
BerichtenIE 1976 / 07

Bijblad IE 1976 / 07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde. — Erkenning van tentoonstellingen.
Necrologie.
In memoriam N. J. GERHARZ 1898-1976, door Ir H. MATHOL (blz. 179).
Artik...

PDF
BerichtenIE 1976 / 06

Bijblad IE 1976 / 06

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Artikel.
Mr W. DE BOER, Bescherming van drukletters — de Overeenkomst van Wenen betreffende de bescherming van drukletters en
hun internationaal depot (b...

PDF
BerichtenIE 1976 / 05

Bijblad IE 1976 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Het Protocol van
Genève bij de Modellenschikking van 's-Gravenhage. — Griekenland sluit zich aan...

PDF
BerichtenIE 1976 / 04

Bijblad IE 1976 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Tunesië bekrachtigt de Stockholmse tekst van het Verdrag industriële eigendom. — Monaco bekrachtigd de Overeenkomst internationale
classificatie van octrooien. — De Sovjet-Unie treedt toe tot de Ove...

PDF
BerichtenIE 1976 / 03

Bijblad IE 1976 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming en herbenoeming van een buitengewoon
lid van de Octrooiraad. — Examen voor octrooigemachtigde. — Erkenning van een tent...

PDF
BerichtenIE 1976 / 02

Bijblad IE 1976 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Irak treedt toe tot het Verdrag industriële eigendom en het OMPI-Verdrag; —Marokko bekrachtigt de Stockholmse. teksten van
dë Merkenovereenkomst en van de Classificatieovereenkomst. — De Verenigde S...

PDF
BerichtenIE 1976 / 01

Bijblad IE 1976 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Prof. Mr W. L. HAARDT benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad. — Mededelingen over de toepassing van de Rijksoctrooiwet.
— Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonste...

PDF
BerichtenIE 1975 / 13

Bijblad IE 1975 / Register

1975 Register

PDF
BerichtenIE 1975 / 12

Bijblad IE 1975 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheiding. — Verplicht onderzoek naar eerdere inschrijvingen van merken ten behoeve van Benelux-depots.
— Nieuwe tarieven van het Benelux-Modellenbureau. — Personeel. — Erkenning va...

PDF
BerichtenIE 1975 / 11

Bijblad IE 1975 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 48. Hoge Raad, 3 januari 1975, Centrafarm/A.C.C. (C...

PDF
BerichtenIE 1975 / 10

Bijblad IE 1975 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Artikel.
Dr H. P. TEUNISSEN, De ontwerper(s) van de uitgestelde octrooiverleningsprocedure volgens onze Octrooiwet (blz. 214/7).
Jurisprudentie.
a. Rechte...

PDF
BerichtenIE 1975 / 09

Bijblad IE 1975 / 09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Afscheid van Ir K. M. HERWEIJER (blz. 182).
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr ...

PDF
BerichtenIE 1975 / 08

Bijblad IE 1975 / 08

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Aansluitingen bij de Stockholmse tekst van het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. — Aansluitingen bij de
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — België, Luxemburg en Ne...

PDF
BerichtenIE 1975 / 07

Bijblad IE 1975 / 07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde.
gemachtigde. — Erkenning van tentoonstellingen.
• Uitslag van het examen voor octrooi-
Necrologie.
In memoriam C. J. M. ...